ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Νάξος, 04-02-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 08 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
2. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου 2022-2025»
3. Κατάρτιση πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για τα τμήματα 3 (Εργασίες Φανοποιϊας – Βαφής – Ανταλλακτικά) και 6 (Εργασίες Πλύσης-Λίπανσης – Ανταλλακτικά) του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επισκευή & Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2022-2024» και ορισμός επιτροπής διαπραγμάτευσης.
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Κ. ΣΑΓΚΡΙΟΥ – ΒΙΒΛΟΥ».
5. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων: 1. Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης ΔΕ Νάξου, 2. Διάνοιξη υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Τίμιος Σταυρός της κοινότητας Φιλοτίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Συγκρότηση επιτροπών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Η Νάξος διά μέσου των αιώνων».
7. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης έργου του «Αντικατάσταση παλαιού δικτύου ύδρευσης (αμιαντοσωλήνα) από δεξαμενή Αγίου Χρυσοστόμου έως Φαρμακείο Δέλλα Ρόκα και αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος».
8. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης και παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών.
9. Παράταση χρόνου ισχύος της Σύμβασης για την «Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου» του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση διαγραφής οφειλής νεκροταφείου Χαλκείου ετών 2006-2010.
11. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
12. Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης αιρετού.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.