ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Νάξος, 18-02-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 22 Φεβρουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση της υπ’ αρ. 113/2022 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου.
3. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης και παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών.
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων για την κατασκευή παιδικών χαρών».
5. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
6. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
7. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.