ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Νάξος, 08-04-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 12 Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.20/τεύχος Ά), τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος δικαιούχων των υπηρεσιών του δήμου 18 μηνών – β’ εξάμηνο 2022 και όλο το 2023.
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Λειτουργία, διαχείριση και προβολή των μουσείων της κοινότητας Απειράνθου και του θεατρικού μουσείου ’’Ιάκωβος Καμπανέλλης’’ του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3. Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός ακτών νήσου Νάξου».
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για το τμήμα 3 (Εργασίες Φανοποιΐας – Βαφής – Ανταλλακτικά) της υπηρεσίας «Επισκευή & Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2022-2024».
5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας «ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & Μ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ».
6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης αντλιοστασίου νερού στην θέση ’’Πηγή Καλάμου’’ της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου (ΑΟΕ 108/2022).
7. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
9. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου.
10. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.