ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Νάξος, 29-4-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ.6895
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ , με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, 4 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/3.4.2020 / τεύχος Α) τις ΚΥΑ και τις οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του ΥΠΕΣ για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση για μετακίνηση Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Ορισμός Συμβολαιογράφου για σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομιάς.
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2022.
4. Αίτημα για έγκριση 2ης τροποποίησης της από 25/11/2019 προγραμματικής σύμβασης : «Συντηρήσεις – επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων της Ν. Νάξου» μεταξύ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
5. Διαγραφή τμήματος λογαριασμού ύδρευσης.
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών –επιχορηγήσεων.
8. Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 117/2022 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.
9. Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2022
10. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων 1ου τριμήνου έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο
11. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων 2ου τριμήνου έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο
12. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων 3ου τριμήνου έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο
13. Υποβολή στοιχείων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2021 προς το Δημοτικό Συμβούλιο
14. Έγκριση απολογισμού χρήσης έτους 2021
15. Σύνταξη έκθεσης, κατάρτιση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020 και υποβολή τους στο Δ.Σ.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Λιανός Δημήτριος

Σχόλια are closed.