ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                            Νάξος, 02-09-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης.
2. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου: «Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Κοινότητας Σχοινούσας».
3. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών: «Καθαρισμός υδατοδεξαμενών» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων.
4. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης των εργασιών: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης» στις Δημοτικές Κοινότητες των Μικρών Κυκλάδων.
5. Λήψη απόφασης για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α΄ 166) και την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
6. Λήψη απόφασης για την άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ.
7. Έγκριση αποδοχής κατανομών – επιχορηγήσεων.
8. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Χρηματοδοτούμενων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.
10. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.