ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                   Νάξος, 21-08-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) στις 26 Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου έτους 2020 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς ετών 2021-2022 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας: «Μίσθωση χημικών τουαλετών έτους 2020».
4. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
5. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής ανείσπρακτων δημοτικών τελών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας σύμβασης.
7. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Σεπτεμβρίου 2020, για έγκριση παραστάσεων.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.