ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Νάξος, 21-08-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2020-2021».
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2021.
3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάξου».
4. Έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση- Παρακολούθηση και Αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης –Αποχέτευσης Νήσου Νάξου».
5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επισκευής & συντήρησης σχολείων Δ.Κ. Κουφονησίων».
6. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.
7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επαύξησης ισχύος ηλεκτρ. παροχής 50614658 στη γεώτρηση Τιμίου Σταυρού Φιλωτίου.
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επεκτάσεις τμημάτων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου».
9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Ε. Κουφονησίων».

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.