ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάξος, 11-09-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.163/33282/29.05.2020 με ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) την 15η Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – ευπρεπισμός νεκροταφείων στην Δ.Ε. Δρυμαλίας».
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου».
3. Έγκριση παράτασης σύμβασης «Μελέτη Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κυνιδάρου».
4. Έγκριση παράστασης ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου για υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Πολυκρέτη.
5. Έγκριση ή μη παράτασης σύμβασης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Δημήτριος Αντ. Λιανός
Δήμαρχος

Σχόλια are closed.