ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ ΠΡΟΣΦ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών               Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 16/12/22

Αριθμός Πρωτοκόλλου:23510/2022
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                                                   Προς :
Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                                                                εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ-ΜΠΙΤΖΙΟΣ Ο.Ε.
Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την
«Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Προώθησης- Διαδικτυακό Μάρκετινγκ»
Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 9.982,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για «Επιπρόσθετες Υπηρεσίες Προώθησης – Διαδικτυακό Μάρκετινγκ» από την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.
Παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Φορολογική ενημερότητα για κάθε χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
β. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του δημοσίου
γ. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
δ. ΚΑΔ της επιχείρησης μέσω των στοιχείων μητρώου του taxisnet.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.