Ετήσια ασφάλιση καταφυγίου   τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάξος,  22  /7 /2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                    Αρ. Πρ.:  12341

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών                    Προς :  Εταιρεία blue AIGAION

Πληροφορίες : Κων/να Γαβαλά                                                               INSURANCE SOLUTIONS

Τηλέφωνο: 2285071545

FAX: 22850-71545

 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την ετήσια ασφάλιση καταφυγίου         τουριστικών σκαφών στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Δια της παρούσης, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση προσφορών από Δευτέρα 22/7/2019   έως και την  Παρασκευή 26/7/2019.

Η εν λόγω υπηρεσία αφορά στα ετήσια ασφάλιστρα του τουριστικού καταφυγίου και δεσμεύει τον Κ.Α. 70-6255 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019   με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.400 € .

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Συνημμένο έγγραφο

Σχόλια are closed.