ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ               Νάξος, 29-10-2014
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                Αριθ. Πρωτ.: οικ. 20584
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                         
Ταχ. Δ/νση:   Χώρα Νάξου                                         
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                          
Πληροφορίες: Μ. Πολυκρέτη                                               Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο  
Τηλέφωνο: 22853-60133                                        
Fax: 22850-23570                                                     
Mail: mpolikreti@naxos.gov.gr                  
                                                                             
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (2η)
Για τις ομάδες  Β, Γ, Δ (υποομάδες Δ1, Δ2), Ε (υποομάδες Ε1, Ε2) και ΣΤ της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ' αριθμ. 325/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τις ομάδες  Β, Γ, Δ (υποομάδες Δ1, Δ2), Ε (υποομάδες Ε1, Ε2) και ΣΤ της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων», σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 11160/14-07-2014 Διακήρυξης.
  2. Το από 06-10-2014 πρακτικό διενέργειας διαπραγμάτευσης για τις ομάδες  Β, Γ, Δ (υποομάδες Δ1, Δ2), Ε (υποομάδες Ε1, Ε2) και ΣΤ της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
  3. Την υπ' αριθμ. 337/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για 2η φορά χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού και σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 11160/14-07-2014 Διακήρυξης, καθόσον η διαπραγμάτευση που διενεργήθηκε την 06η-10-2014 δεν είχε αποτέλεσμα.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στη 2η διαπραγμάτευση, η οποία θα διενεργηθεί την 07η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημαρχείο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, στον 1ο όροφο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 11160/14-07-2014 Διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια αυτή.
Πληροφορίες, αντίγραφα της διακήρυξης, θεωρημένα έντυπα του τιμολογίου προσφοράς κλπ. διατίθενται από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου, στη διεύθυνση Χώρα Νάξου, τηλ. 22853-60133 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

Σχόλια are closed.