ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 14/01/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αρ.Πρωτ.: οικ. 2
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                 Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 23/01/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
2. Αίτηση για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του 1ου και 2ου Παιδικού Σταθμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Συγκρότηση: α) Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, γ) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμήθειας και δ) Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
4. Εξουσιοδότηση του Δημοτικού ταμία για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
5. Έγκριση ή μη εγγραφής νηπίων στον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.