ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος 29/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ.Πρωτ.: οικ. 1581
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                    Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                    Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 03/01/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2018».
2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.