ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 18/5/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ.Πρωτ.: οικ. 359
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                              Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης            Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 23/05/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διάθεση πιστώσεων δαπανών πολυετίας κατ’εφαρμογή του Π.Δ. 80/2017.
2. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση ΠΟΕ.
3. Έγκριση πρακτικού 2 Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2018».
4. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
6. Έγκριση εγγραφής νηπίων στον 1ο και 2ο παιδικό σταθμό.
7. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικών παιδικών σταθμών ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.