ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος 05/01/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ.Πρωτ.: οικ. 7
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού

Αθλητισμού Περιβάλλοντος                            Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης         Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 09/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Δεδομένου ότι έχουν προηγηθεί δύο συνεχείς προσκλήσεις αλλά το Συμβούλιο δεν είχε απαρτία, θα ληφθούν αποφάσεις μόνο για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών.

θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2018».
  2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018.
     Ο Πρόεδρος

     Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.