ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος 13/10/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 1226
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                           Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης          Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 21η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση σε Σώμα του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Ορισμός μελών θεματικών επιτροπών του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.
4. Ανάκληση της υπ’αρ. 40/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.