ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  0902-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 1901 –

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ:

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.:

Γραφείο Δημάρχου.

                                       Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                              (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο
Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 15/02/2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  παρακάτω θέμα
ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2015.

2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ
& ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
που θα λειτουργήσει στην θέση «Πλάτανος» της Τοπικής Κοινότητας Γαλανάδου,
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

               Τοτόμης Πρωτονοτάριος


Σχόλια are closed.