ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 28/09/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ.Πρωτ.: οικ. 1365
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                         Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης        Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 23η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 03/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση σε Σώμα του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
3. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.
4. Διαγραφή νηπίων από τον 1ο και 2ο παιδικό σταθμό.
5. Έγκριση ή μη παραχώρησης του κλειστού και ανοικτού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.