ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Νάξος 14/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ.Πρωτ.: οικ. 1595
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                             Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης             Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 25η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Ορισμός μελών θεματικών επιτροπών του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
3. Εξουσιοδότηση του Δημοτικού ταμία για την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
4. Διαγραφή και εγγραφή νηπίων από τον 2ο παιδικό σταθμό.
5. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.