ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Νάξος 20/11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: οικ. 1632
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                  Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                 Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 26η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 26/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2018.
2. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Comments are closed.