ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Νάξος 22/12/2017
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                   Αρ.Πρωτ.: οικ. 1556
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                        Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης         Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 27η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 28/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Συντήρηση πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων 2018».
2. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.