ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος 06/12/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ.Πρωτ.: οικ. 1744
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                     Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης     Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 27η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 10/12/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4555/2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.