ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος 08/3/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ.Πρωτ.: οικ. 160
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                     Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης    Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 12/3/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 του ΔΚΚ σύμφωνα με το άρθρο 160 του ΔΚΚ (Ν. 3463/06).
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2018.
3. Εγγραφή νηπίων στον 1ο και 2ο Παιδικό Σταθμό.
4. Έγκριση ή μη αιτημάτων για την παραχώρηση χρήσης του Κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.