ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Νάξος 08/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ.Πρωτ.: οικ. 493
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                             Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης             Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 14η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 14/06/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
3. Έγκριση ή μη μελέτης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έτους 2018.
4. Έγκριση ή μη κριτηρίων επιλογής νηπίων με μοριοδότηση, στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
5. Έγκριση ή μη τροποποίησης των προγενέστερων αποφάσεων (49/2013 & 101/2013) του Δ.Σ του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. που αφορούν στην επιβολή τροφείων στους Παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου.
6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών.
7. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων.
8. Έγκριση ή μη παραχωρήσεων ανοικτού και κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.
9. Έγκριση ή μη παραχωρήσεων αθλητικών χώρων καλοκαιρινής περιόδου 2018.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.