ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος 21/06/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ.Πρωτ.: οικ. 650
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                      Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης    Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 15η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 25/06/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση: α) διενέργειας της προμήθειας «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων», β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, γ) έγκριση τρόπου διενέργειας διαγωνισμού.
3. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.