ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Νάξος 09/07/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ.Πρωτ.: οικ. 882
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                    Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                   Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 17η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 13/07/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για προμήθειες και υπηρεσίες που αφορούν στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.
3. Καθορισμός ειδικότητας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.