ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος 18/02/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ.Πρωτ.: οικ. 130
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                           Προς:
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης          Μέλη του Δ.Σ.
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 2η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α αύριο, 19/2/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση για άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) έτους 2019.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα διότι για το πρώτο θέμα υπάρχει προθεσμία 30 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης Υπ. Οικ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 και για το δεύτερο θέμα καταληκτική ημερ/νια υποβολής σχετικών αιτημάτων είναι η 21η Φεβρουαρίου 2019.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.