ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                Αριθ. Πρωτ:102                     
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (13η/2013)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου                                                                                                       

           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 27/08/2013 ημέρα Τρίτη   και ώρα 12:00,  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
2. Τρέχοντα θέματα

               Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
            

                                                 Μαυρογιάννης  Ευθύμιος               

Comments are closed.