ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 25-10-2021
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 19217

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1) Προς τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5)Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6)Προς τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7) Προς εκπροσώπους των Τοπικών Οργανώσεων των Πολιτικών Κομμάτων.

Έχοντας υπόψιν:
α) το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021,
δ) το με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
ε) το με αριθμ. πρωτ. 1822/16-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
στ) την εγκύκλιο 40/20930/31-03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
ζ) την εγκύκλιο 163/33282/29-05-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την εγκύκλιο 60249/22-09-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,
θ) την εγκύκλιο 69472/24-09-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 04 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2022 .
2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2022.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.