ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος, 17-10-2022
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ: 18571

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.
1) Προς τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2)Προς τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3)Προς τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4)Προς τους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5)Προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6)Προς τους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7) Προς εκπροσώπους των Τοπικών Οργανώσεων των Πολιτικών Κομμάτων.
Έχοντας υπόψιν:
α) το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τεύχος Α’),
γ) την αρ. 79/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/214/οικ.14466/14.09.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,
δ) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236/2022 – ΦΕΚ 4756/Β/9-9-2022, με θέμα: « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00»,
ε) την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 58309 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5335/14.10.2022, με θέμα: Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/8.9.2022 κοινής υπουργικής απόφασης περί έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 06:00,
καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων με τηλεδιάσκεψη με την εφαρμογή της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, στις 31 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έτους 2023.
2. Διατύπωση γνώμης επί του προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.