ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 22-08-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:11448
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (36η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Αυγούστου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων 2013 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δρόμου στη θέση «Κεντριά» Τ.Κ. Κορωνίδας».
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση περίφραξης πίλαρ πόρτας εισόδου παραχωρηθέντος χώρου ιδιοκτησίας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Δ.Κ. Νάξου».
  4. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
  5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
  6. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.