ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/04/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 7876
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 28 Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
2.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.    Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και καυστικής σόδας.
4.    Διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων έργων Τεχνικού προγράμματος.
5.    Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
6.    Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Πλακοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Κ. Δονούσας.
7.    Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
8.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων εντός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της νήσου Νάξου.
9.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου της υπηρεσίας δόμησης Νάξου.
10. Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαΐου 2017 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
           
Ο Δήμαρχος
  
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
            
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        

Σχόλια are closed.