ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 05/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 8969 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2012 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.    Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.
4.    Έγκριση ή μη διάθεσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
5.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακινήσεις υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
6.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή ειδικού αποφρακτικού μηχανήματος.
7.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου.
8.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας.
9.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου.
10. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Προσθήκη τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου.
11. Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης & λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Δρυμαλίας.
12. Έγκριση πρακτικού Β' φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε. Δρυμαλίας.
13. Έγκριση πρακτικού  επαναληπτικής  μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας  για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση  του Κέντρου Κοινότητας και Κοινωνικού Φαρμακείου στη  Δ.Κ. Νάξου.  
14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από  εξωσυμβατική χρήση   ακινήτου από 1-1-2017 έως 18-1-2017 για  την ενοικίαση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Χώρας (περιοχή Φουντάνα) του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την καταβολή μισθωμάτων μετά από  εξωσυμβατική χρήση   ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Νάξου του Δήμου  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
16. Παραλαβή μελέτης: «Υδραυλική Μελέτη Περιοχής Επέκτασης Αεροδρομίου Νάξου».
17. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου: «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».
18. Έγκριση Β' επαναληπτικού αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου του οφειλέτη του Δήμου Καστελλάνου Αργύρη, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή.
19. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ομαλών εκκινητών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης.
20. Έγκριση ή μη ανάθεσης σε δικηγόρο για το κλητήριο θέσπισμα αρ. 2017/73.
21. Επικαιροποίηση της υπ' αριθ. 92/2017 απόφασης Ο.Ε.          

Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής             
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        

Σχόλια are closed.