ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 12/05/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 9506
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

  Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε
στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Εισήγηση αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 προς το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.
3.    Έγκριση της υπ΄αριθ. 299/2017 απόφασης Δημάρχου.
4.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου ΔΚ Κουφονησίων.
5.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επισκευής μηχανήματος HUBER του ΒΙΟ.ΚΑ Κουφονησίου.
6.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επισκευής μηχανήματος HUBER του ΒΙΟ.ΚΑ Χώρας.
7.    Ανάθεση υπόθεσης «Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης» σε εξειδικευμένο νομικό γραφείο.
8.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία: Απεντόμωση και μυοκτονία φρεατίων αποχέτευσης  και λοιπών χώρων, κτιρίων και αποθηκών  Δήμου Νάξου και Μικρών  Κυκλάδων». 
9.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων του ΒΙΟ.ΚΑ Χώρας Νάξου.             
10. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προ οικ. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
11. Διάθεση ή μη πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.            

Ο Δήμαρχος          & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής              
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης
                        

Σχόλια are closed.