ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος,08 /09/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 18781

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: «Αντικατάσταση πλάκας ισόγειας πτέρυγας 1ου Γυμνασίου Νάξου».

2.    Έγκριση  πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του έργου : «Ανέγερση τμήματος 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Νάξου και διαμόρφωση αύλειου χώρου.

3.    Έγκριση  πρακτικού μειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου κάλυψης λειτουργικών αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , στην περιοχή ’’Τίμιος Σταυρός’’ της Δ.Κ. Νάξου.

4.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση  ακινήτου  για τη στέγαση του αρχείου Δόμησης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

5.    Αποδοχή ή μη δωρεάς ενός απορριμματοφόρου από την Ε.Ε.Α.Α.

6.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την <<Αντικατάσταση –επέκταση δικτύων ύδρευσης –αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου.

7.    Έγκριση ή μη για ανάθεση στη Δικηγορική Εταιρεία ‘’Φώτης Κρεμμύδας-Φίλιππος Δωρής & Συνεργάτες’’ τη μελέτη φακέλου υπόθεσης και σύνταξη πρόσθετων λόγων  ανακοπής ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου για υπόθεση του Δήμου  κατά του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων.

8.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

9.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

10. Εισήγηση προς Δ.Σ. αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017.

11. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου 907/2017 και 908/2017 για μετακινήσεις υπαλλήλων Γρυλλάκη Δημητρίου και Φυρογένη Απόστολου στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για θέματα που αφορούν το Δήμο.

12. Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου 905/2017 και 906/2017 για μετακινήσεις υπαλλήλων Καμπούρη Ελένης και Κονδύλη Νικολάου στο Υπουργείο Εσωτερικών για θέματα που αφορούν το Δήμο.

Ο Αντιδήμαρχος & Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λιανός Δημήτριος

 

Σχόλια are closed.