ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος,25/09/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 20386

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Καθαριότητα νεκροταφείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ειδών κυλικείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους 2018.

4.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.

5.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2017 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

6.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσίας: Ελεγκτής δεξαμενών και πηγών νήσου Νάξου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

7.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου: Επισκευή στάσης επιβατών στην περιοχή Τσικαλαριού της Τ.Κ. Κορώνου.

8.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Επαναλειτουργία γεώτρησης στη θέση Σφοντυλιού Τ.Κ. Κορώνου.

9.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Ανακατασκευή αντλιοστασίου Σιδερίτη Τ.Κ. Κορώνου.

10. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο έως την στροφή Αισώπου στην Δ.Κ. Φιλωτίου.

11. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση περίφραξης στο Δημοτικό Γήπεδο της Τ.Κ. Χαλκείου.

12. Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «Ανάθεση για τις υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων ετών 2015 2016 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο» και συγκρότηση εξειδικευμένης επιτροπής ελέγχου και αποσφράγισης δικαιολογητικών και οικονομικών φακέλων.

13. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

14. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έττους  2017.

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.