ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 05/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 21610

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση αι λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικών αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για την λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Καθαριότητα νεκροταφείων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού των Δ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας.

4.    Έγκριση ή μη δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου: Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας, και συγκρότηση Επιτροπής Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύμβασης.

5.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια τη υπηρεσίας: Σύνταξη φακέλου έργου χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτιών στη Νάξο.

6.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Δ.Κ. Κουφονησίων.

7.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

8.    Κατάρτιση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2013 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και ενσωμάτωσή τους στα απολογιστικά στοιχεία του έτους 2013 που ψηφίσθηκαν με την υπ’ αριθ. 158/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 109/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

9.    Εισήγηση προς Δ.Σ. τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.