ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος,13/10/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22254

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 17 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του έργου: Αντικατάσταση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου.

2.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την υπηρεσία: Λειτουργία ΧΥΤΑ Νάξου.

3.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Λογισμικών.

4.    Παραλαβή οριστικής αρχιτεκτονικής, στατικής και Η/Μ μελέτη του έργου: Προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου.

5.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

6.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση εγκαταστάσεων της δεξαμενής Τ.Κ. Σαγκρίου.

7.    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: Εργασίες επισκευής & συντήρησης σχολείων Δ.Κ Δονούσας.

8.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας.

9.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.

10. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων.

11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 1008/2017 απόφασης Δημάρχου.

12. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους  2017.

13. Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

14. Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από την ΕΕΑΑ.

Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.