ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 13/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 24918

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 17 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης ’’Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη τοιχείου αντιστήριξης οδού Δανακός– Λιγαρίδια’’ και συγκρότηση Επιτροπής Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύμβασης.

2.    Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

3.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2017-2018.

4.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2017-2018.

5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία ταχυμεταφορών έτους 2018 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

6.    Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

7.    Ορισμός δικηγόρου για υπόθεση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, προσφυγής αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς Βασιλείου Κουτσογιαννάκη.

8.    Αποδοχή δωρεάς βιβλίων.

 

Ο Δήμαρχος         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.