ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 14/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 25060

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 15η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για το έργο  ’’Ανακαίνιση – επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων’’.

2.    Έγκριση τευχών δημοπράτησης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας του έργου ’’Ανακαίνιση – επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων’’ και συγκρότηση Επιτροπής Οργάνων Διενέργειας Διαδικασιών Σύμβασης.

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δημοσίευση προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης του έργου ’’Ανακαίνιση – επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων’’.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις απαιτούμενες ημερομηνίες δημοσίευσης, ο διαγωνισμός του έργου προκύπτει εντός των εορτών των Χριστουγέννων.

Ο Αντιπρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Μαράκης

Comments are closed.