ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 13-09-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.:12493
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (41η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ. Ηρακλειάς» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Πλακόστρωση σκάλας με αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης στον οικισμό Κουρνοχωρίου Τ.Κ. Μελάνων».
3.Εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για ορισμό Πραγματογνώμονα – εκτιμητή ακινήτων του ΧΥΤΑ.
4.Κατ’ εξαίρεση ανάθεση νομικής υποστήριξης του Δήμου ενώπιον οιασδήποτε δικαστικής αρχής αναφορικά με το φερόμενο άνοιγμα προς το Τ.Π. & Δ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
6.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
               

       Ο Δήμαρχος 
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής         Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.