ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 25982

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου  του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση για τις υποστηρικτικές εργασίες  για τη σύνταξη των ισολογισμών και των οικονομικών καταστάσεων ετών 2015 2016 σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο.

2.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου  του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια στολών του ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών ανάδειξης οριστικού αναδόχου  του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Τσιμεντοστρώσεις δρόμων εντός του οικισμού των Δ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας.

4.    Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ του συνοπτικό διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη τοιχείου αντιστήριξης οδού Δανακός– Λιγαρίδια.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – ευπρεπισμός νεκροταφείων της ΔΕ Δρυμαλίας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

6.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης κτιρίων».

7.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης  για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων , μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018.

8.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης  για  αποφρακτικές εργασίες στα φρεάτια και στα δίκτυα αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

9.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τις εργασίες παρακολούθησης  συντήρησης  καλής λειτουργίας ΒΙΟ.ΚΑ Δονούσας.

10. Απαλλαγή υπολόγου  και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης επισκευής Huber ΒΙΟΚΑ Χώρας Νάξου

11. Απαλλαγή υπολόγου  και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης επισκευής Huber ΒΙΟΚΑ Κουφονησίου.

12. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

13. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.