ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 28/11/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 26156

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης αποτελέσματος Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία : « Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. Νάξου» .

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι χρειάζεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες , χωρίς καθυστέρηση  για την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης επειδή  έχει λήξει στις 18-11-2017  η σύμβαση της προηγούμενης εργολαβίας  και ο Δήμος δεν μπορεί να υλοποιεί τις βασικές υποχρεώσεις και τη διασφάλιση των συγκεκριμένων λειτουργιών του , χωρίς την ανάθεση και υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.