ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 08/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 27484

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 14 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για την υπηρεσία ’’Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018’’.

2.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών Κοινωνικού Παντοπωλείου ετών 2017-2018.

3.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονικείου Τ.Κ. Δαμαριώνα.

4.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονικείου Τ.Κ. Δαμαριώνα’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απειράνθου.

6.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απειράνθου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

7.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης.

8.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αίθουσας τελετών (κυλικείου) και ανθοπωλείου εντός του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νάξου.

9.    Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.

10. Έγκριση ή μη ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια φυτών και βελτιωτικού εδάφους.

11. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’ αριθ. 299/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω οδηγίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και της ΕΑΑΔΗΣΥ,  επί της διαδικασίας για την ανάθεση μικρών έργων.

12. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

13. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

 

Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.