ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 15/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 28203

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 19 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας.

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου.

3.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Κλαδέματα δενδροστοιχειών.

5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την αδειοδότηση μονάδων επεξεργασίας πόσιμου νερού (αφαλάτωσης) Κουφονησίων.

6.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου.

7.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

8.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Ανακαίνιση Δημοτικών wc Χώρας Νάξου.

9.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Ανακαίνιση Δημοτικών wc Χώρας Νάξου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου.

11. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

12. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου.

13. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

14. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μελέτη «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου».

15. Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας της μελέτης: Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου.

16. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών.

17. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

18. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

19. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για απόδοση οφειλών στο ΙΚΑ.

20. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

21. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 400/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λάθους στο πρωτογενές αίτημα και εκ νέου έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Συντήρηση – παρακολούθηση καλής λειτουργίας μονάδων αφαλάτωσης Δ.Ε. Δονούσας 2017-2019.

22. Ανάθεση σε δικηγόρο για τη νομική υποστήριξη της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου.

23. Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – έτος 2018.

Ο Δήμαρχος         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.