ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 22/12/2017

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 28833

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 28 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση – επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου.

2.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης – αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – έτος 2018.

3.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα στο Δημαρχιακό Μέγαρο για το έτος 2018.

4.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Συντήρηση υδραυλικού ανελκυστήρα στη Σχολή Ουρσουλινών για το έτος 2018.

5.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη μελέτη επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων.

6.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων.

7.    Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου: ’’Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου’’.

8.    Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

9.    Ακύρωση της υπ’ αριθ. 253/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω οδηγίας της ΕΑΑΔΗΣΥ επί της διαδικασίας ανάθεσης μικρών έργων.

10. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής.

11. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής δικτύων ηλεκτροφωτισμού και πληροφορικής.

12. Έγκριση ή μη αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

13. Έγκριση ή μη δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2017.

14. Συγκρότηση  Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης  για συμβάσεις προμηθειών και  παροχής υπηρεσιών  καθώς και Επιτροπής  Αξιολόγησης Ενστάσεων και προσφυγών  σύμφωνα με το Ν. 4412/2016  για το έτος 2018.

15. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

16. Εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επί του αιτήματος συμβιβασμού Εμμ. Μπάκαλου.

17. Εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου επί του αιτήματος συμβιβασμού Βασ. Βασιλακάκη.

18. Ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου περί των εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και δικασίμων των μέχρι την 10-10-2017 επιδοθέντων, έτους 2018.

19. Αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου καταβολής αποζημίωσης του άρθρου 46 παρ. 3 του Ν. 4191/2013 και έγκριση καταβολής εξόδων εκτός έδρας, άλλως ένσταση αίτηση θεραπείας κατά του με αρ. 26262/15-12-2017 εγγράφου της Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.