ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 26/01/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. Πρωτ.: 1442

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της  μελέτης «ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας την 29-1-18 που αναφέρεται στο ΦΕΚ 4841Β’/29-12-17, για την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Δήμαρχος    & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Σχόλια are closed.