ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 26/01/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 1464

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Ιανουαρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 01/2018 απόφασης Ο.Ε. ως προς τα στοιχεία δικαστικού επιμελητή.

2.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια τεσσάρων (4) πρότυπων κάδων ανακύκλωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PAVEtheWAySTE.

3.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια ’’ανατρεπόμενου φορτηγού 6Τ με γερανό και αρπάγη’’.

4.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση-ευπρεπισμός νεκροταφείων της Δ.Ε. Δρυμαλίας.

5.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονίκειου Τ.Κ. Δαμαριώνα.

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.