ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 12/02/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 2225

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου.

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών τοπικών κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου.

3.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή Συνδέσεων Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών.

4.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αφαλάτωση Ηρακλειάς.

5.    Έγκριση πρακτικών άγονων πλειοδοτικών φανερών και προφορικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση   αίθουσας τελετών (κυλικείο) & ανθοπωλείου εντός του  Δημοτικού Κοιμητηρίου  Νάξου.

6.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών πολυετίας σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.

7.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών για συνεχιζόμενες συμβάσεις σύμφωνα με τα άρθρα 158 παρ. 1 περ. ιστ και 160 του Ν. 3463/06.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.