ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 16/02/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 2539

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 22 Φεβρουαρίου  2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου.

3.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την κατακύρωση της προμήθειας ειδών κοινωνικού παντοπωλείου ετών 2017-2018.

4.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία ’’Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018’’.

5.    Έγκριση πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) πρότυπων κάδων ανακύκλωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PAVEtheWAySTE.

6.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 103/2018 απόφασης  Δημάρχου.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.